BC NGOT TR THNH NHN VIN CHNH THC CNG TY SANSEI NHT BN_TRN PH HA

Th hai, 19/03/2018, 09:52 GMT+7

Lt xem : 396

Khi mi vào công ty làm vic, công ty có nói vi tôi là nu tôi c gng thì s có c hi c qua bên Nht hc tp nâng cao kin thc. T ó tôi ã t mc tiêu cho bn thân là s c 1 ln qua bên Nht hc hi cách làm vic ca ngi Nht. Tuy nhiên, tôi ã nhn c nhiu ý kin cho rng vic qua bên Nht hc hi i vi mt ngi không bit ting Nht là không th. Nhng tôi luôn tin rng nu mình luôn c gng ht sc, cng hin cho công vic bng c tm lòng thì không gì là không th.

7

Sau hn 4 nm làm vic thì vào tháng 12 nm 2016, bn thân rt vinh d c Ban Giám c tin tng c i công tác sang Công ty Sansei Nht Bn t tr s ti Tokyo. Th là mc tiêu ban u t ra tôi ã thc hin c. Qua ây khng nh c 1 iu là không có gì ngn cn c s c gng trong công vic bn thân có th thc hin các mc tiêu riêng ca mình.

Khi sang Nht công tác, tôi ã c m rng thêm tm nhìn ca mình. Th gii này rt rng ln và còn rt nhiu iu mà bn thân cn phi hc hi. Tôi s c gng thông qua công vic bn thân mình có th khám phá c nhiu hn na. Có nhng ngi bn nói vi tôi: “Sng là phi bit tn hng”. i vi tôi 2 t “Tn Hng” không phi là nhng cuc nhu nht, cafe... Mà tôi mun c tn hng cm giác khi mình t c nhng mc tiêu ca bn thân mình t ra. Do ó, bn thân tôi luôn luôn có nhng mc tiêu nh và mc tiêu ln nh hng cho bn thân mình cn phi làm gì trong công vic và cuc sng.

Tôi rt thích vn hóa ca ngi Nht. H rt lch s và vui v. Mt t nc sch s và không khí rt trong lành. iu t bit gây n tng vi tôi là tác phong làm vic ca ngi Nht rt tuyt vi. H làm vic rt chuyên nghip và tn tâm trong công vic. Sau chuyn công tác vào tháng 12 nm 2016 thì tôi luôn mong c mình c làm vic chung vi ngi ng nghip tuyt vi nh vy. Nên ó là mc tiêu k tip mà tôi ã t ra trong s nghip ca mình.

Trong công vic, tôi luôn t ra nhng k lut cho bn thân, bn thân không lc li thêm mt ln nào na. Tôi luôn t nh vi mình phi c gng hoàn thành tht tt tt c công vic dù ln hay nh. Bi vì, tôi ngh vic nh không thc hin tt c thì chc chn mình không c giao nhng vic ln hn làm. Do ó, bn thân tôi luôn trân trng nhng vic nh và c gng thc hin tht tt. Mc tiêu ca tôi trong công vic là khi cp trên giao bt k vic nào thì tôi cng phi kh nng thc hin c vic ó. Vì mc tiêu này mà tôi ã và ang không ngng hc hi, c gng nâng cao k thut ca mình

Sau hn 5 nm làm vic ti công ty Sansei (Vit Nam), tôi rt vinh d c công ty tin tng chuyn công tác làm vic chính thc ti Công ty Sansei Nht Bn t tr s ti Tokyo. Mc tiêu c làm vic cùng vi nhng ng nghip ngi Nht mà tôi ã tng m c hin ti tôi ã thành hin thc.

Bn thân tôi luôn chun b cho mình nhng hành trang có th làm vic c vi môi trng bên Nht. Tuy nhiên, khi thc t làm vic bên Nht thì tôi nhn thy bn thân mình còn cn c gng hn nhiu na. C gng hc hi v tác phong giao tip khi làm vic. Tôi tin rng nu c gng ci thin nhng gì hin ti còn yu thì bn thân mình s hòa nhp c vi môi trng làm vic bên Nht. Vn câu nói c ca tôi là không có gì ngn cn c s c gng. Trong quá trình làm vic Nht thì tôi ã và ang tri nghim tht s c iu c gi là tn hng. Tôi hc hi c nhiu iu t nhng ng nghip bên Nht.

Tôi rt vui vì nhng mc tiêu ã t ra dn dn tr thành hin thc. Tuy nhiên, bn thân t c nhng mc tiêu này không phi chuyn n gin. Tôi hng ngày phi nhìn n các mc tiêu này xem xét li hin ti bn thân có i úng hng hay không? Và mt iu t bit không th thiu ó là phi c gng và duy trì s c gng này trong thi gian dài.

Mc tiêu tip theo trong công vic ca tôi là s c gng hoàn thành các nhim v ca cp trên giao. C gng cng hin nhiu hn công ty có th phát trin ln mnh hn na. Còn mc tiêu riêng ca tôi s là mua nhà bên Nht.  Tôi mun có mt ngôi nhà bên Nht có th xây dng mt t p riêng ca mình. Tôi s ci v và bo lãnh v qua cùng chung sng vi tôi. Và hng nm tôi s rc Ba M qua bên Nht tn hng mt xã hi tuyt vi. ây là mc tiêu ln nht ca mà tôi cn phi thc hin. thc hin c mc tiêu này thì bn thân s c gng nhiu hn na và tôi tin chc bn thân mình s thc hin c. Vì không có gì ngn cn c s c gng.

Khi vào công ty, tôi ã c cp trên chia s rng i vi ngi ngi Nht thì làm vic t nm th 3 mi c xem là nhân viên chính thc. Và làm vic 10 nm mi bt u cng hin c cho công ty ca mình ang làm. Tôi suy ngh rt nhiu v li chia s này và tôi tht s hiu rng ngi Nht rt trân trng nhng nhân viên có th gn bó lâu dài làm vic cùng công ty. c bit là nhng nhân viên cùng công ty vt qua nhng giai on khó khn s tr thành nhng nhân viên tr ct ti công ty. iu ó có ngha là khi công ty tt lên, cá nhân tng nhân viên trong công ty cng s tr nên tt lên. 

Hôm nay tôi s tr li câu hi bên trên là hin ti tôi ã lo lng c cho Ba M c sng tt hn. iu này tôi ã làm c. Và tôi có th t bn thân mình mua c ngôi nhà bên Nht và có th lo lng cho gia ình cuc sng bên Nht tht tt.

Xin cám n n ban lãnh o ã cho tôi c hi c làm vic và thc hin c các mc tiêu ca bn thân.

 Các tin a ngày :