Gii thiu chung cng ty

img_about_1

       Công ty TNHH SANSEI (Vit Nam) (SANSEI VIETNAM CO.,LTD) là công ty trc thuc công ty SANSEI CO.,LTD (Nht Bn). Hin nay tr s chính ca công ty c t ti Thành ph Osaka (Nht Bn) và các chi nhánh ln lt  TP.Tokyo (Nht Bn), Trung Quc và TP. H Chí Minh (Vit Nam).

       Công ty TNHH SANSEI (Vit Nam) là công ty có 100% vn nc ngoài t công ty m ti Nht Bn. Công ty c thành lp t tháng 11/2011 và bt u chính thc i vào hot ng vào tháng 2/2012.

       Vi tm nhìn dài hn và quan im phát trin bn vng, lnh vc mà công ty chúng tôi chuyên hng n là cung cp dch v Tính toán Tit kim nng lng, D toán công trình và Tính toán ph ti nhit cho nhng d án công trình hàng u và trên khp Nht Bn.

      Vi vic t ra phng châm: luôn cung cp dch v tt nht và em li s hài lòng cho khách hàng, tt c nhân viên SANSEI luôn mang ba ch “Thành Tâm – Thành Ý- Thành Tht” và không ngng phn u áp ng tt nht các nhu cu ca khách hàng.