K S TIT KIM NNG LNG - PHNG VN V LM TEST TRC TUYN. NHN VIC NGAY SAU 3~5 NGY NP H S

Th t, 29/08/2018, 14:26 GMT+7

Lt xem : 508

 • Mi công trình ti Nht Bn c cp phép xây dng thì phi có giá tr tính toán tit kim nng lng tha mãn giá tr tiêu chun theo quy nh ca B lut tính toán tit kim Nht Bn.

 

Mô t công vic:

 • Tip xúc trc tip vi nhng bn v xây dng t nhng nhà thit k hàng u ca Nht Bn, tính toán giá tr ca các phn kin trúc và thit b (iu hòa, thông gió, èn, nc nóng, thang máy, nng lng mt tri,…) ri so sánh vi giá tr tiêu chun ã c quy nh.
 • Trong trng hp giá tr tính toán vt quá giá tr tiêu chun, b phn k thut s phi dùng nghip v ca mình a ra phng án làm gim thông s ca công trình, giúp khách hàng nhanh chóng t iu kin thi công công trình.

Sau 1 tháng ào to, k s có th t tin làm công trình di s h tr t các ng nghip có chuyên môn cao trong công ty. Sau 1 nm làm vic, vi s c gng và n lc, k s có th t mình làm thành tho công trình và giao cho khách hàng nhng sn phm hoàn thin.

 

Yêu cu công vic:

 • Trình : i hc, cao ng, trung cp.
 • Có sc khe tt, trung thc, trách nhim và nhit tình trong công vic.
 • Có kh nng tính toán nhanh, chính xác, cn thn và t m trong thi gian dài.
 • Có kh nng làm vic theo nhóm và có th chu c áp lc cao trong công vic.
 • Yêu thích ting Nht, vn hóa, con ngi và phong cách làm vic ca ngi Nht Bn.

 

Ch /Quyn li:

    C hi hun luyn/làm vic:

 • Thi gian th vic: 2 tháng (c nhn lng th vic), trong thi gian này nhân viên mi s c ào to kin thc k thut liên quan n công vic và tip xúc vi bn v công trình thc t.
 • Ngoài k nng v công vic còn c ào to, rèn luyn v cách ng x, suy ngh, tâm hn và cách làm vic ca ngi i làm trong môi trng công s.
 • c ào to các k nng mm và ting Nht c bn.

    Phúc li:

 • c hng các ch bo him theo lut Lao ng và theo Quy ch ca công ty.
 • S c xem xét tng lng tùy thuc vào nng lc (ph cp k thut), thâm niên làm vic (tng lng mi nm) và theo Quy ch ca công ty.
 • Công ty có ch ánh giá khen thng khuyn khích nhân viên mi tháng, ngoài ra công ty còn có 3 ln thng nh và 1 ln thng ln trong nm.
 • Có ch ph cp, phúc li, u ãi cho nhng nhân viên sau khi lp gia ình, sau khi mua nhà và sau khi sinh con.
 • Có c hi hc tp và nâng cao nng lc ting Nht, có ch tin c và ào to tr thành cán b ca công ty.
 • Sau khi ã tr thành nhân viên chính thc, s c tham gia các chuyn du lch, dã ngoi vi toàn th nhân viên công ty, c tng quà sinh nht, c tham gia các bui tic BBQ, Karaoke hàng tháng tng cng s oàn kt gia các nhân viên công ty.
 • c bit, nhm khuyn khích và h tr cuc sng tng lai ca nhng nhân viên làm vic lâu nm. Tng ng thâm niên, công ty trao nhng giá tr tin thng nh sau:

                   - Trên 3 nm:   20.000.000 VND

                   - Trên 5 nm:   40.000.000 VND

                   - Trên 7 nm:   65.000.000 VND

                   - Trên 10 nm: 100.000.000 VND

 

Quy trình phng vn (trong vòng 3~5 ngày k t ngày nhn h s)

 • Nhn và lc h s ng viên.
 • Vòng 1: Làm bài test trc tuyn (60 phút). Công ty s gi email và ng link ng viên có th trc tip làm bài ti nhà.
 • Vòng 2: Phng vn trc tip (30 phút). Hình thc: trc tip hoc qua skype. Tùy theo trng hp, công ty có th sp xp thi gian và hình thc phng vn phù hp vi ng viên.
 • Lu ý:
 • Nhng ng c viên ã tham gia d tuyn Vòng bài kim tra nng lc ca nhng t tuyn dng trc ca công ty không c ng ký d tuyn ln 2.
 • Nhng bn qua vòng xét h s s c gi th mi phng vn qua email.


Các tin a ngày :