L chào bui sáng (朝礼)

     Nu nh tt c mi s vt, s vic trong cuc sng u có mt bt u và kt thúc thì Công ty TNHH Sansei (Vit Nam) chúng tôi cng bt u mt ngày làm vic mi bng mt bui l chào bui sáng  (朝礼-Chourei) và kt thúc bng mt bui l kt thúc ngày làm vic (終礼-Yourei).

BN_basking_in_sunshine

u n mi ngày làm vic trong bui 朝礼 - Chourei, tt c nhân viên công ty s cùng c kim ch nam (rinen) ca công ty, cùng nhau c bài hc công s và cùng nhau c các câu chào hi.

Tt c âm thanh ca tng ngi khi hòa làm mt s to ra lung sinh khí mi  tng cá nhân có th tìm c mt ngun nng lng di dào, mt tinh thn hng phn cho công vic ng thi truyn nhng cm hng ó cho các ng nghip ca mình. Nh ó, c tp th chúng tôi có th bt u mt ngày làm vic mi tht s hiu qu.

     iu quan trng hn là mi ngày chúng tôi s hc c mt bài hc hay mt kinh nghim sng t bài hc công s. T ó mi ngi s nhìn li chính mình thy c bn thân mình ã tht s tt cha và phát biu lên nhng suy ngh ca mình v iu bn thân hc c t bài hc ó. Cng nh vy, mi ngi s hc hi ln nhau và s hiu nhau hn. ây cng là cách làm tng s oàn kt ca mi ngi trong mt tp th. Ch có mt tp th oàn kt thì mi to ra mt môi trng làm vic tt và t c kt qu tt nht có th.

       Khi cùng nhau c ng thanh rinen công ty: “ Thành tâm – Thành ý – Thành tht” vào mi ngày, mi thành viên công ty s luôn ghi nh rng ch có làm vic bng c tm lòng ca mình thì công vic ó mi tht s có ý ngha và t kt qu tt.

      Sau mt ngày làm vic vt v thì chúng tôi kt thúc ngày làm vic bng bui Yourei. Vi vic c li rinen công ty “ Thành tâm – Thành ý – Thành tht”, mi nhân viên công ty s nhìn li bn thân mình là ngày hôm nay mình ã tht s làm tt công vic cha, ã tht s t c tm lòng mình vào công vic cha?

      Mi ngày chúng tôi u bt u và kt thúc mt ngày làm vic nh vy. Dù hôm nay mi ngi có mt mi hay chán nn nh th nào i na nhng không khí hào hng trong bui chourei s giúp bn ly li tinh thn  có th làm vic mt cách vui v nht ng thi s quyt tâm trong bui yourei s giúp mi ngi có th ra v vi mt tâm trng thoi mái nht có th khi kt thúc mt ngày làm vic vt v.