L KHEN THNG NHN VIN 3 NM KIN TR CNG HIN 08-2018

Th nm, 30/08/2018, 10:25 GMT+7

Lt xem : 149

4_Lun
  H và tên: NGÔ CÔNG LUN
  V trí : B phn kim tra
   3 nm ã trôi qua, thi gian không phi dài cng không phi ngn nhng bn thân trng thành hn trong suy ngh, nhn thc cng nh hoàn thin hn v o c. 
   Bn thân em vô cùng bit n: Syachou, Senmu, Ch Hi, ban lãnh o công ty ã to môi trng làm vic tt, suy ngh cho i sng vt cht cng nh tinh thn ca tt c nhân viên. Em cám n anh Khánh 5, ngi àn anh, ngi thy ã hng dn truyn t li kin thc, tác phong giúp em có th làm vic tt hn. Cm n anh ch i trc, ng nghip trong thi gian qua ã ch bo, giúp , h tr em trong công vic có th làm tt công vic ca mình. 
   Vào công ty bn thân em ã hc c rt nhiu iu t cách suy ngh, o c, tác phong ca mt ngi i làm chuyên nghip cho n vic bit n nhiu hn. Em ã xác nh c mc tiêu, ý ngha sng và t ra nhng mc tiêu cho mình. Ai cng có mc tiêu nh hng riêng nhng phi xác nh sao cho úng hng, úng mc tiêu và không t b. Mc tiêu ca em là có th lo cho em, to nim vui, hnh phúc cho b m là ngi lúc nào cng suy ngh cho em, mong mun nhng iu tt p nht cho em. Lúc trc suy ngh ca bn thân em cha tht s chín chn nhng môi trng làm vic công ty ã làm em thay i rt nhiu. Mt ln na xin chân thành cm n ban lãnh o công ty và các anh ch i trc, các ng nghip.
   Tuy vào công ty không phi t nhng ngày mi thành lp nhng cng ã và ang nhìn thy công ty ngày càng phát trin. Cm xúc vui có, hnh phúc có, bun cng có nhng bn thân luôn suy ngh phi c gng ht mình trong công vic và là thành viên ca công ty Sansei thi gian ti s c gng nhiu hn na có th góp mt phn sc nh vào s phát trin ca công ty và giúp công ty vng mnh hn, cùng mi ngi xây dng môi trng làm vic tt nht i theo Rinen công ty, giúp mi ngi ngày càng tt hn cng nh bn thân s hoàn thin mình khc phc nhng khuyt im ca bn thân mà cp trên ã tn tình ch bo.
 

5_T_22
  H và tên: LÊ ANH TÚ
  V trí : B phn kim tra

   Trong sut quãng thi gian ngi trên ging ng i hc, em luôn m c sau khi ra trng s tìm c mt công ty, có mt công vic tht tt em có th làm vic, có th cng hin, phát trin bn thân và cho nhng ngi mà em yêu thng mt cuc sng n nh. Tht may mn khi em c nhn vào làm vic ti công ty TNHH SANSEI (VIT NAM) ngay khi va tt nghip. ã ba nm k t ngày hôm ó, em ca hin ti ã khác trc rt nhiu, ã hc hi c rt nhiu, ã trng thành hn và suy ngh chín chn hn, ã có th t lo cho mình mt cuc sng n nh và ang bt u thc hin  nhng c m riêng.

   Ngày c xng tên ng trên bc nhn gii thng nhân viên ba nm, em cm thy rt vui và t hào, hnh phúc này không ch cho riêng em mà còn cho c ba m em na, ó là nhng cm xúc mà không th dùng vt cht mua c. Em xin cm n Công ty, các anh ch, các bn ng nghip ã luôn cho em c hi, luôn ng hành và giúp em trong sut thi gian va qua, không có công ty và mi ngi s không có c em nh ngày hôm nay.

   Em ã t cho mình nhng mc tiêu, và ý thc trách nhim ca mình cng ln hn không ngng phn u. Vi t cách là mt nhân viên công ty, em s em ht sc mình cng hin và góp sc vi mi ngi xây dng công ty ngày càng phát trin hn. S ngày càng có nhiu hn nhng nhân viên ba nm, nm nm, by nm, mi nm,… và vi nhng nn tng ó, nhng ngun nhân lc ó, em tin rng công ty chúng ta chc chn s t c mc tiêu ng u không ch Nht Bn mà còn c th gii trong lnh vc “Tính toán tit kim nng lng”.


6_t

  H và tên: NGUYN TN T
  V trí : B phn kim tra
   Cách ây 3 nm, tôi là mt sinh viên mi ra trng, trong tay ch có tm bng i hc mà hoàn toàn không có kinh nghim cng nh không có k nng làm vic. Thi im mi vào công ty vô cùng khó khn i vi tôi. Tôi không bit ting Nht và không có kin thc trong lnh vc tính toán tit kim nng lng. Nhng công ty ã nói vi tôi rng: tt c các anh ch i trc u ã vt qua c nhng khó khn ó, vy nên không lý do gì tôi không th làm c. Nh vy, tôi hng ngày c gng hc hi cng vi s hng dn tn tâm ca các anh ch giàu kinh nghim, hôm nay tôi ã n mc u tiên trong quãng ng i cùng công ty - 3 nm.
   Trong khi làm vic, ngoài s lng nghe, quyt tâm không b cuc ca bn thân thì phn ln là nh s giúp , tin tng t Ban lãnh o công ty. Tôi vô cùng bit n v iu ó. Sau ct mc này, tôi s c gng vt qua các ct mc: 5-7-10 nm và hn th na. làm c iu ó, tôi cn làm vic tt hn, hng ngày c gng ci thin bn thân h tr àn em nhiu hn. Tôi bit rng mc tiêu ca mi cá nhân hoàn thành thì mc tiêu ln là a công ty ng u Nht Bn trong lnh vc Tính toán tit kim nng lng phi c thc hin u tiên.
   Cui cùng, tôi xin cám n Ban giám c ã cho tôi c hi làm vic. Cám n tt c các anh ch ã tn tình hng dn. Cám n tt c các ng nghip ã cùng tôi c gng làm vic trong thi gian qua. Chúc tt c mi ngi luôn có sc khe tt, tinh thn tt có th cùng nhau c gng làm vic mi ngày.

7Trm
  H và tên: TRN NGC QUNH TRÂM
   V trí : B phn phiên dch
   3 nm không phi là mt khong thi gian dài, nhng cng không quá ngn, bn thân tôi cm thy mình trng thành hn, bit suy ngh và sng có trách nhim hn.
   T mt sinh viên mi ra trng, cha có kinh nghim trong công vic cng nh cuc sng, tôi ã c công ty nhn vào làm và c ch dy rt nhiu th. Trong quá trình gn bó vi công ty n nay, nh công ty mà tôi ã dn chm n nhng mc tiêu và c m ban u ca mình, trong khi làm vic cng s có nhng nim vui, có nhng ni bun và quan trng hn là nhng bài hc sâu sc mà bn thân tôi ã c cp trên và các anh ch ch dy. Công ty ã dy cho tôi bit th nào là sng vì mi ngi xung quanh, cho gia ình, cho bn bè, bi vì trong cuc sng này bn s luôn là ngi nhn nhiu hn nhng gì mà bn có th cho.
   Mi ngi chúng ta ai cng s có nhng mc tiêu và c m ca riêng mình, nhng t c iu ó thì chúng ta phi bit hng n li ích và s phát trin chung ca công ty. Cùng vi s phát trin ca công ty thì cuc sng ca mi ngi chúng ta u s tr nên tt hn. Ti ct mc 3 nm này, nhìn li quãng thi gian làm vic trc ó tôi càng thy rõ hn mc tiêu và nh hng ca cuc i mình, bn  thân tôi s tip tc c gng và kiên trì cùng công ty phát trin hn na.
   Chân thành cm n Ban lãnh o công ty và các anh ch em ng nghip ã luôn ng hành cùng tôi trong sut thi gian va qua. Hy vng chúng ta vn s luôn tip tc cùng nhau c gng nhiu hn vì s phát trin lâu dài ca công ty. Xin cám n.
 

8ng
  H và tên: TRN QUANG NG
  V trí : B phn công trình li

   Vi cuc i ca mi ngi, ba nm ng nhiên không phi là thi gian dài. Tuy nhiên, ba nm u s nghip thc s rt quan trng, nó giúp bn thân mi ngi nh hình ng con ng mình phi i, a ra c nhng mc tiêu và nh hng cho c cuc i sau này.

   Chm ti ct mc ba nm làm vic công ty, cm giác u tiên ca tôi là vô cùng bit n. Công ty Sansei ã mang li cho tôi rt nhiu iu. ó là c hi c hc tp, làm vic và cng hin kh nng ca mình. Ba nm qua, mi th vi tôi không phi lúc nào cng suôn s, ã có nhng lúc tôi chán nn, thiu nim tin và có cm giác mun t b. Tuy nhiên, di s dìu dt, nh hng, tn tâm ch báo ca Syachou, Senmu, ch Hi và các àn anh, àn ch i trc, t s non nt ca mt ngi mi bt u i làm, bn thân tôi ã tng ngày tr nên cng cáp hn, trng thành hn. S trng thành ây, không nhng là trong công vic, mà quan trng hn c là s trng thành v cách suy ngh, v thái , tác phong, hiu c th nào là mt ngi i làm thc s, ý thc c trách nhim vi mi ngi xung quanh và vi chính bn thân mình. Ti ni này, tôi hiu c rng mi s c gng, n lc ca mình không bao gi là ung phí, chc chn s mang li thành qu, hiu c th nào là nim vui trong công vic, th nào là nim vui khi bn thân mình to ra thành qu, nim vui khi c giúp mi ngi, chính nhng iu ó ã cho tôi thêm ng lc phn u hn mi ngày. Và cng nh ni này, gi ây tôi ã có th nh hình c con ng sau này ca bn thân, hình dung c hình nh ca mình sau 3 nm, 5 nm, 10 nm và xa hn na, tìm ra ni mà bn thân mình cn phi gn bó và  cng hin.

   Cùng vi s phát trin ca công ty, bn thân tôi cng ã dn thc hin c nhng c m ca mình. Không nhng có th t lo liu c cho bn thân, phn nào giúp gia ình, gi ây tôi ã có th chm tay ti c m có cho mình mt cn nhà thành ph, iu mà không phi ni nào cng có th mang li.

   Công ty chúng ta ang chun b bc vào mt giai on phát trin mi, giai on m rng vi rt nhiu c hi cng nh không ít nhng thách thc ang ch i. Chính vì vy, vi t cách là 1 thành viên ca Sansei, tôi xin t ha s mang ht kh nng, tâm huyt ca mình cng hin vì s phát trin ca Công ty, s luôn mang trong mình ý thc trách nhim cao nht góp phn giúp cho ni làm vic ca chúng ta mi ngày c tt hn, góp phn a Công ty vt qua nhng khó khn và th thách phía trc, tin ti mc tiêu ng u Nht Bn trong lnh vc Tính toán Tit kim nng lng, cng nh tip tc khng nh v th trong lnh vc D toán.

   Sau ht, tôi xin gi li cm n chân thành nht ti tt c nhng gì tôi ã nhn c, ti tt c nhng ngi ã dìu t, ã giúp và ã ng hành cùng tôi trong sut thi gian qua tôi có th có c ngày hôm nay. Tôi xin chân thành cm n !Các tin a ngày :