L KHEN THNG NHN VIN 5 NM KIN TR CNG HIN 08-2018

Th t, 05/09/2018, 11:50 GMT+7

Lt xem : 104

Anh_Ho

H và tên: HUNH CÔNG HO
  V trí : LEADER

   Sau 5 nm làm vic công ty mình nhn thy bn thân mình ã tin và trng thành hn rt nhiu. Trng thành t suy ngh, li nói cho n hành ng. Mình ã c cp trên dy d rt nhiu. Mình vô cùng cm n v iu ó. Mình nhn thc c vai trò, s mnh, trách nhim ca bn thân hn. Sng có mc tiêu, có lý tng hn. Bn thân mình cng tr nên mnh m hn. Suy ngh cng tích cc hn. Công ty Sansei Vit Nam không ch là ni làm vic mà còn là gia ình th 2 ca mình. Ni mà có cp trên nh là ngi cha, ngi m luôn luôn ngh v nhân viên, luôn luôn làm mi cách có th nhân viên có cuc sng tt hn c v vt cht ln tinh thn. Ni mà ng nghip nh là anh em vi nhau, luôn sn sàng giúp nhau cùng vt qua khó khn. Ni mà có nhng v lãnh o tt, nhng v lãnh o luôn vì li ích chung ca tt c nhân viên. Các bn có th có công vic tt nhng khó có th có c mt v cp trên tt. Mình rt may mn và cm thy t hào khi là thành viên ca công ty Sansei Vit Nam.

   Bn ch cn kiên trì c gng, cng hin ht mình cho công ty, suy ngh cho công ty, suy ngh cho ng nghip ca mình mà làm vic thì tin tài, a v, danh vng s t nhiên n vi bn. ó là iu chc chn.

   Rt nhiu bn hin nay khi mi ra trng thì mong mun tìm c mt công vic úng chuyên ngành, mc lng cao. Khi vào làm công ty này thì nói công vic không phù hp, lng thp chng hn ri li chuyn sang công ty khác. Sang công ty này thì thy bn bè mình làm lng cao hn ri li nhy vic. C nh th ht làm vic công ty này sang công ty khác. Thi gian c trôi qua nhng các bn ó vn là ngi mi, vn là ngi i tìm vic. Trong khi ó nu bn kiên nh làm vic mt ni nào ó và c gng ht mình thì mt thi gian sau bn ã to c v trí vng chc cho mình ri. Suy ngh mi vào làm mà mun có lng cao là mt suy ngh sai lm. Nu bn cha có s cng hin gì cho công ty thì làm sao công ty có th cho bn mc lng cao c. Hoc nu lng cao thì cn xem li lng ó bao gm nhng khon nào, có n nh mi tháng hay không? hay là tháng này có vic làm thì lng cao, tháng nào không có vic làm thì lng thp, thm chí không có lng? Khi các bn mi i làm thì v trí, mc lng ó ch là im xut phát mà thôi. Sau này tng lai ca các bn, v trí và thu nhp ca các bn s do s c gng trong quá trình làm vic ca bn quyt nh.

   Mi nm có bit bao sinh viên ra trng. Các bn c tính th xem ch trng ca mình thôi là cng ã thy rt nhiu ri úng không? Ri trong s ó có bao nhiêu bn tìm c vic, bao nhiêu bn b tht nghip. Nu bn nào cng có suy ngh mun tìm công vic phù hp vi mình và có mc lng cao thì bit khi nào bn tìm c. xã hi hin nay có c mt công vic gi là “nh ý” thì gia ình bn phi có quen bit, có tin hoc bn phi là ngi tht s gii. Bn thuc din nào trong các din ó? Có rt rt nhiu ngi mun có mt công vic n nh nhng không c. Mình cm thy rt may mn khi có công vic này. Công vic này s giúp mình thc hin c nhng c m ca bn thân.

   Các bn mi ra trng thì trung bình khong 23,24 tui. Có l các bn ngh mình còn tr, còn nhiu thi gian nhy vic. Nhng tht ra không phi vy. Chng bao lâu na các bn s kt hôn, sinh con. Thi gian các bn to nn móng cho công vic không có nhiu, ch c khong vài nm. Khi các bn kt hôn, sinh con thì thi gian u t cho công vic cng s gim li. Nhng nm u sau khi ra trng là rt quan trng bn có th u t cho công vic ca mình, to mt v trí nht nh trong công ty. Nu bn không có công vic n nh thì làm sao bn sc chm lo ba m ca mình, chm lo cho gia inh riêng ca mình ây. Tranh th còn thi gian bn hãy u t thi gian vào công vic nhiu nht có th.

 Công vic nào cng vy dù có úng chuyên ngành hay không nhng u có ý ngh riêng ca nó. Không có công vic nào phù hp vi bn mà bn thân bn phi thay i phù hp vi công vic ó. Nu bn kiên trì c gng không b cuc thì bn s thành công.

 


2_A_Mai

H và tên: LÊ HOÀNG MAI
  V trí : LEADER

   Nhìn li hn 5 nm qua vi chng y thi gian mình ã trng thành hn rt nhiu trong công vic cng nh trong cuc sng. Mình hiu c rng cuc i ch có mt ln, mình cn c gng nhiu hn na trên con ng mình ã chn và to nn móng vng chc cho tng lai sau này không phi hi tic. Mình cm thy rt may mn, t hào khi c làm vic trong mt công ty có rt nhiu ch phúc li tt, môi trng làm vic chuyên nghip, và hn ht là có cp trên luôn quan tâm lo lng n nhân viên, luôn suy ngh v cuc sng ca nhân viên mình làm sao tt hn na. ó là nim tin bn thân mình phi mi ngày c gng hn, làm sao hôm nay tt hn hôm qua, làm sao ngày mai tt hn hôm nay. Vì th chúng ta không nên nhìn nhng cái trc mt mà phi t mc tiêu xa hn, nh 3 nm sau, 5 nm sau, 7 nm sau, hay 10 nm sau chúng ta s nh th nào, chúng ta không ch lo c cho cha m, mà còn có th mua c nhà lo cho gia ình riêng ca chúng ta. Hin ti mình luôn suy ngh v nhng mc tiêu trong tng lai to ra cho mình nim vui, ng lc và nhit huyt trong công vic. Cng nh luôn c gng tìm tòi, hc hi, cùng ng nghip chia s kinh nghim trong công vic cng nh cuc sng, qua ó mình bit c chúng ta cn quan sát, lng nghe nhng ngi xung quanh. Luôn khiêm nhng, làm vic bng chính tm lòng bit n, bit ng trên lp trng ca khách hàng to ra giá tr sn phm hoàn ho nht, giá tr ó không ch mang n nim vui, s hài lòng, mà còn là s cm ng cho khách hàng. Do ó, trc ht là chúng ta phi cùng giúp ln nhau, cùng nhau ng lòng, oàn kt a công ty ngày càng phát trin vng mnh, t mc tiêu ng u Nht Bn, khi ó mc tiêu riêng ca mi cá nhân cng t c. Mi ngày c i làm là nim vui, hnh phúc i vi mình, t nh bn thân mi ngày phi c gng và thm cm n n Ban lãnh o công ty, cm n các ng nghip.

   Ngày hôm nay, khi c nhn gii thng nhân viên kiên trì n lc cng hin 5 nm t Ch tch mình t nh s luôn là mt tm gng tt cho các bc àn em và kt ni mi ngi a công ty chúng ta ngày càng hng thnh, mt ln na xin chân thành cm n n Ch tch ã a công ty SANSEI n VIT NAM !


3_A_T_10

H và tên: TRNG TUN TÚ
  V trí : PHÓ LEADER

   Khong thi gian 5 nm là khong thi gian i vi mi ngi có th là dài nhng i vi tôi thì nó tht s không dài nhng tôi hc c nhiu iu. T khi vào công ty n hin ti ã c 5 nm, sau khong thi gian c gn bó và làm vic công ty tôi ã nhn c s ch dy rt nhiu t cp trên, t nhng ngi àn anh v cách suy ngh cách làm vic nh th nào là úng vi tác phong ca ngi i làm và nhng khi làm sai u nhn c s nhc nh bn tôi có th nhn ra và sa sai lm ca mình. Công ty là ni có nhng ng nghip luôn sn sàng giúp tôi nhng khi gp khó khn và cp trên luôn suy ngh cho nhân viên ca mình tt c mi vic. Phn thng 3, 5, 7, 10 nm cng là suy ngh ca cp trên mong mun làm sao tt c nhân viên có cuc sng tt hn.Trc ây tôi cng ã nhn c phn thng 3 nm và gi là phn thng 5 nm dành cho nhân viên duy trì n lc và cng hin. Tôi luôn rt bit n v tt c nhng iu ó và bn thân luôn ngh rng mình cn phi c gng n lc hn na có th giúp mi ngi xung quanh và làm th nào tt c mi ngi u ngày càng tt hn na. Phía trc còn rt nhiu th thách òi hi tôi cn phi tht s c gng hn rt nhiu.Các tin a ngày :