Mc ích ca vic dn dp

      Trong mt tp th, mt t chc không phi ai cng nhn ra c mc ích tích cc ca vic dn dp, hay thm chí là nhng iu hay và tt mà công vic dn dp mang li cho ta.

     blog_cleaning_tools ã có ai thit ngh rng mình ch phi lau chùi phòng ng và nhà ca ca mình thôi không? iu ó úng nhng ch là suy ngh cho riêng bn thân chúng ta. Nu ngh n  mi ngi xung quanh thì vic  chúng ta dn dp ni làm vic hay nht rác khi tình c thy c  ni công cng là  mt hành ng tt p mà mi ngi chúng ta nên làm. Vì khi ó, bn s sng và làm vic trong mt môi trng sch s ng thi ý thc duy trì s sch s ó s phát sinh mt cách t nhiên trong bn và c nhng ngi xung quanh.

       Mt iu quan trng hn na là khi bn thng xuyên lau chùi, dn dp cn thn bt k ni nào thì bn s d dàng phát hin nhng thay i dù là nh nht ni ó. Hu ht nhng ngi thành công u là nhng ngi phát hin c nhng thay i dù nh nht nht xy ra xung quanh mình. Vy nên thông qua vic dn dp, s nhy cm ó s giúp ích cho bn mt cách trc tip hay gián tip trên nhiu phng din cuc sng. iu này còn c bit  mang n cho bn cm giác tinh t và s thu hiu cn k hn khi làm bt c vic gì.

        Tht úng vy, chính s thu hiu, mn cm ó s giúp bn sng tình cm hn vi mi ngi mi vic xung quanh mình. Nh lúc bn lau chùi vt ca mình, ban ã tng ngh n tác dng mà món y mang li cho mình cha? Hay bn ch lau chùi vì mc ích mun không gian xung quanh sch s thôi? Mi món vô tri vô giác ó u có tác dng riêng ca nó. Nu hiu c iu ó, khi dn dp bn nên t ht tm lòng ca mình vào ó. ó chính là tm lòng bit n. Chính tm lòng bit n ó s giúp cuc sng ca bn tr nên hnh phúc và tâm hn bn s tr nên phong phú và nhy cm hn.

         Mt iu cui cùng, mt thành qu mà bn có th gt hái c trong lúc dn dp ó chính là tu dng tâm tính. Có câu “làm vic gì thì cng phi làm trit ”. Không ch làm tt c mi vic ng nhiên nh mt l ng nhiên, iu quan trng là s c gng thc hin nó mt cách ti u. Vic duy trì thc hin nhng vic dù nh nht nht s giúp ta t thành qu to ln. Chính vic xung phong làm nhng vic mà mi ngi không thích làm s giúp bn tu dng tâm tính, khin bn trng thành hn trong cuc sng.

          Tóm li, vic dn dp hàng ngày không ch giúp môi trng xung quanh bn luôn sch s mà còn giúp bn trng thành hn, bn s có cách nhìn nhn và suy ngh s vic mt cách chín chn hn. ó chính l nn tng góp phn cho s thành công ca chúng ta sau này.

   Mi nhân viên trong công ty TNHH SANSEI (Vit Nam) u hiu rõ iu ó và mi ngày chúng tôi u cùng nhau lau dn cho ni làm vic ca mình sch s nht bt u mt ngày làm vic mi tht s hiu qu.