RINEN (理念)

       Lý tng, kim ch nam (rinen) chính là trái tim ca mi công ty. iu này không th nhìn thy c bng mt thng, tuy nhiên nó có th c th hin qua vic làm và hành ng ca tng nhân viên. xây dng mt tp th vng mnh, làm vic vi tt c s chân thành và tm lòng bit n, SANSEI ã a ra ng li cho riêng mình:

誠心-誠意-誠実 (THÀNH TÂM-THÀNH Ý-THÀNH THT).

Copy_2_of_auto_LSKfHdCopy_of_auto_LSKfHdauto_LSKfHd_1

THÀNH TÂM   (誠心): Tình cm chân tht không gi di.

THÀNH Ý        (誠意): Không t li, chân thành, nhit tình vi mi vic.

THÀNH THT (誠実): Không t li, tht tâm i ãi vi mi ngi, mi vic; chân thành, thng thn.

        SANSEI mong mun rng mi sn phm chúng tôi mang n cho khách hàng không ch có cht lng tt, thi gian giao hàng sm, chi phí hp lý mà hn th na chúng tôi mong mun nhn c s hài lòng v thái và phong cách phc v t phía khách hàng.

Và c nh vy mi nhân viên cty SANSEI luôn mang trong mình phng châm :

MINH LN – ÁI HÒA – H NG

- MINH LN: t lành chim u, con ngi, t nhiên s b thu hút bi nhng iu tt p. ó âu cng là quy lut ca t nhiên. Do ó, hãy luôn gi gìn s thun khit, ti sáng ca tâm hn.

- ÁI HÒA: Mi ngi trong công ty là bn bè tt, là nhng ng nghip tt, luôn gn bó vi nhau, cùng nhau hng v chung mt mc tiêu phn u.Tính cách ca bn ra sao không quan trng, quan trng là cách bn làm viêc nh th nào và s phn u ca bn ci thin công vic ngày càng tt hn.

- H NG: Mi ngi vui v làm vic, hãy cm kích công vic mà mình ang có. Khi bn lao ng ht mình, nim vui s n mt cách t nhiên. iu này không gì có th thay th c. ó là nim vui sng, là nh im ca lòng hoan h. Lao ng chân chính, ngoài nim vui lao ng, th lc, tinh thn, tin bc, a v, danh vng cng s t thân n vi bn. Lao ng, bn thân nó là cuc sng. Khi bn cm thy bn ang vui v làm vic, ngha là bn ang cm nhn c iu c bn ca hnh phúc. Khi bn vui v làm vic, ngha là bn ang sng mt cách vui v. Cuc sng, không ch có riêng mt mình bn. Trong quá trình trng thành ca mình, khó có th m ht c bn ã nhn c bao nhiêu s giúp ca nhng ngi xung quanh. Khi bn t nhn ra rng: Nh h mà bn mi có c ngày hôm nay, s cm kích, lòng bit n s n mt cách t nhiên. Lòng bit n ó c biu hin qua vic bn vui v làm vic, qua vic bn ht lòng vì khách hàng, vì ng nghip, vì gia ình. ó chính là lòng bit n và s cm kích.