Tm nhìn, chin lc phát trin

topphoto01

 

        Lnh vc "TÍNH TOÁN TIT KIM NNG LNG" là mt lnh vc mi phát trin gn ây. Lnh vc này c B Nng lng Nht Bn a ra nhm tit kim ti a mc nng lng c s dng trong các công trình xây dng ti t nc mình. ây là mt hành ng thit thc nhm góp phn h tr và thúc y vic ci thin môi trng ng thi hn ch vic phá hoi tng ozon ca Trái t.

        Là mt trong nhng công ty tiên phong trong lnh vc này, SANSEI không ngng hc hi và ào to nhân lc nhm hng n mc tiêu phát trin tr thành công ty ng u Nht Bn v Tính toán tit kim nng lng. Hn th na, công ty còn mong mun có th m rng lnh vc này trên toàn th gii nhm góp phn cho vic bo v môi trng toàn cu.

       Ngoài ra, trong tng lai, SANSEI s m rng thêm lnh vc D toán công trình và Tính toán ph ti nhit.