TIN TC

vvgd

VUI V GIP

15:42 | 27/02/2017

Ti tri ci to tnh Chiba có t chc chng trình cho nhng thiu niên khi vào ây s dy d và hun luyn nhng chú chó b vt b. Thông qua vic hun luyn nhng chú chó phi nhn mi tiêm tr t, khi quay v nhà, các thiu niên s nuôi dng c sc chu ng và trái tim bit quý trng sinh mnh.


image05

TRI TIM CA CNG TY

10:29 | 26/02/2014

     Lý tng (rinen) chính là trái tim ca công ty. Trái tim không th nhìn thy c bng mt thng, tuy nhiên nó có th c th hin qua vic làm, hành ng ca tng nhân viên.


images

CNG VIC CA BN THN

10:25 | 26/02/2014

Ch A ã git mình khi c mt on trong cun sách “Không òi hi”.

< Không òi hi – Bn thân hay òi hi s tr nên không bình thng>

< Không òi hi – nh th s làm bn cm thy nhng gì bn ang có rt áng quý>


Bong_lua_bon_Ure_Gold_2

BNG LA CHN

10:17 | 26/02/2014

Nhà báo Ikegami Aki ã nói rng, i vi mt ngi im ct lõi nâng cao kh nng giao tip là thái khiêm tn.
Các tin a ngày :