TIN TC

IMG_6383

MY COMPANY'S TRIP - 2017

10:25 | 12/09/2017

     Sau chuyn du lch nm ngoái, tt c các thành viên Sansei (Vit Nam) ã quay li công vic, mi ngày u luôn c gng và n lc cùng nhau xây dng công ty vng mnh và phát trin hn. Chính nhng tri nghim mi m trong chuyn du lch ã giúp các thành viên ngày càng gn kt và thu hiu nhau. Nhn thy s thay i tích cc t chuyn i, Ban Giám c công ty ã quyt nh ln th hai t chc mt hành trình mi vi hi vng mi ngi s có c nhiu tri nghim thú v cng nh tìm c s cân bng cho bn thân sau nhng ngày làm vic cng thng.


7

NHT BN 2016 - CM NHN V CHUYN CNG TC TI NHT BN

12:25 | 08/09/2017

Chúng tôi ang làm mt công vic vô cùng ý ngha, chúng tôi ang làm vic trong mt môi trng oàn kt, chúng tôi ang ngày càng phát trin và trng thành hn - ó là iu mà bt c thành viên nào trong tp th SANSEI cng luôn ý thc và t hào.


IMG_2972

L KHEN THNG NHN VIN 5 NM KIN TR CNG HIN 2017

12:24 | 10/10/2017

TRN PHÚ HÒA - 5 NM NHÌN LI MT CHNG NG
Các tin a ngày :