TIN TC

horenso

Horenso- Sc mnh ca các cng ty Nht

14:47 | 07/01/2014

     Nu bn hi bt c mt ngi Nht Bn nào v phng pháp truyn thông ni b trong công ty ca h, bn s d dàng nhn c câu tr li HORENSO. i vi ngi Nht, HORENSO không ch là mt phng pháp truyn thông liên lc ni b khi làm vic nhóm mà còn là mt nét vn hóa c trng ca quc gia.


giao_ban

“Chào bui sáng” – cách bt u mt cuc cách mng ti Nht Bn

10:34 | 26/02/2014

    ây là câu chuyn v mt ngi àn ông ã làm thay i cuc i tôi. Ông y ngi xung mt gh á bên cnh tôi và nói: “Chào bui sáng”.


resize_images1883001_1

NGY SCH TH GII

14:50 | 19/04/2018

     Ngày 23 tháng 4 c UNESCO chn làm Ngày Sách Th gii. Ngoài ra, ngày này cng c chn là Ngày Sách và Bn quyn Th gii, ngày quc t ca Liên Hip Quc.


156363_23__18758_187_4717578

BT U T DI THP

14:46 | 19/04/2018

     Ryuo Yoshiharu Habu, ngi ã t c “7 Vng min vnh cu” u tiên trong gii c vây vào nm ngoái và c trao gii thng danh d quc dân vào tháng 2 nm nay. Ông bit n c vây khá mun.  
Các tin a ngày :