TIN TC

ng_lc_534x320

LN GI MI NI LM VIC

14:43 | 19/04/2018

     T mùa xuân này, có l nhiu ngi s di chuyn ti nhng b phn mi, hoc gia nhp công ty nh là nhng ngi nhân viên mi. nhng ngi mi tr thành sc mnh ca ni làm vic, hãy th lit kê 3 iu cn ghi nh.


cau_hoi_goi_mo_khach_hang

LI HA VI BN THN

14:26 | 19/04/2018

     Hot ng ti ni làm vic c hình thành t rt nhiu li ha khác nhau nh pháp lut, hp ng và nhng quy tc trong công ty. Cho dù ó là li ha ming nhng mt khi tht ha s sinh ra nhng rc ri.


20180208

CHUNG SC

14:22 | 19/04/2018

     Gia chy mt mình và chy 2 ngi 3 chân có s chênh lch tc khá ln. Nu ch nhìn v tc thì chy mt mình s n c ích nhanh hn.


large

QUYT TM CA THNG GING

14:13 | 13/02/2018

     Tháng mt còn c gi là “Tháng Giêng”. Theo nh quan im ca Pht giáo nói rng ây là tháng mà chúng ta rung chuông vào êm giao tha xóa b i mt trm l tám s phin não và tu sa li bn thân t ngày mùng mt tt. Ngoài ra, bi vì ây là tháng t chc nhng hi tu sa, kéo dài úng mt tháng nên ngi ta gi là “Chính Nguyt” (Tháng Giêng).
Các tin a ngày :