Tng v (NS03)

NHN VIN TNG V (NS03) - PHNG VN V LM TEST TRC TUYN. NHN VIC NGAY SAU 3~5 NGY NP H S

14:26 | 29/08/2018
  • Công vic chính: kim tra bn v công trình xây dng Nht Bn (c ào to v bn v công trình); tính toán tit kim nng lng công trình xây dng vi quy mô nh và n gin ca Nht Bn (c ào to k thut công trình); h tr b phn k thut khi cn thit. Công vic s c tho lun trc tip khi phng vn.Các tin a ngày :